Algemeen

De website: www.edithsteincollege.nl Deze schoolgids geeft u veel informatie. Veel dingen veranderen in de loop van een schooljaar. De meest actuele informatie vindt u altijd op onze website. Bezoek de site dus regelmatig, ook deze schoolgids is erop te vinden.

Edith Stein is een trotse school

De schoolgids van Edith Stein is een klein handboekje over de school bedoelt voor ouders en leerlingen en voor alle anderen die iets met Edith Stein te maken hebben of krijgen. Welkom op onze school. Fijn dat u er bent, fijn dat jullie er zijn.

Welkom op Edith Stein, de school waar je de beste versie van jezelf kunt worden

Trots op de diversiteit. Van al die verschillen tussen leerlingen, en trouwens ook tussen de medewerkers, kunnen we veel leren. En “leren”, daar gaat het om. Het is belangrijk dat we elkaar goed begrijpen, zodat we geen tijd, sfeer en energie verliezen met misverstanden of verkeerde verwachtingen. 

Trots op de sfeer. Prettig, veilig, stimulerend. Een plek waar je graag komt om te leren, samen met zoveel anderen. 

Trots op de resultaten. Want lang niet alle leerlingen komt het succes aanwaaien. Ze moeten er veel voor doen. Ze moeten er soms net even wat harder voor werken, maar daar helpen we hen graag bij. 

Welkom op Edith Stein, de school waar je de beste versie van jezelf kunt worden 

Het geheim van Edith Stein

Wat is jouw route van succes? Wat zorgt ervoor dat je slaagt, dat je goede resultaten behaalt? Wie heeft de sleutel in handen? Jijzelf.

Thuis helpen ze je zo goed als ze kunnen, op school geven we onderwijs zo goed als we kunnen. Maar jij, jij zit achter het stuur, jij weet de route.

En dan nog iets! De school staat in een buurt, in een wijk. Wij kunnen het heel goed vinden met de bewoners van de wijk en dat willen we graag zo houden. En we willen ook graag dat je vol trots kunt vertellen waar je op school zit, dus dat de buurt ook blij met ons is. Dus we houden de buurt ook netjes en rustig.

Wij hebben met elkaar, leerlingen, ouders en personeel, besproken wat we in onze school echt van belang vinden, wat voor ons echt Waarde heeft. Voor de samenwerking, voor de sfeer, voor het goede begrip, om goede prestaties te kunnen behalen en om leerlingen te kunnen bieden wat ze nodig hebben om iets te kunnen betekenen in de samenleving. We hebben de belangrijkste Waarden benoemd: Vertrouwen, Openheid, etcetera. 

Ze zijn voor Edith Stein uitgangspunt voor de belangrijkste kenmerken:

 • Het Edith Stein College is veilig voor iedereen.
 • Op het Edith Stein College is elke leerling welkom die het in zich heeft om een mavo, havo of vwo-diploma te halen, ongeacht achtergrond, afkomst, etc.
 • In het Edith Stein College weten we wie je bent, kennen we jou
 • Op het Edith Stein College zijn we in staat veel (maar niet alle) achterstanden te repareren en veel (maar niet alle) leerhiaten te overbruggen
 • Op het Edith Stein College heerst rust: in de lessen, tijdens de pauzes, op weg van en naar school
 • Op het Edith Stein College doet iedereen het uiterste om het beste uit de leerling te halen:
  • De leerling zelf op de eerste plaats;
  • De leraar, de school;
  • De ouder(s)/verzorger(s).

Over de verwachtingen die we (leerlingen, leraren, thuis) van elkaar hebben zijn we duidelijk. We spreken elkaar aan, wanneer we niet doen wat we van elkaar verwachten. We helpen elkaar om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Op het Edith Stein College kun je als leerling extra’s doen om beter te worden: klussen om achterstanden in te lopen, plussen om alvast een aanloop te nemen naar een hoger niveau.

Alle belangrijke informatie is voor de leerling en de ouders openbaar en direct na te zoeken in Magister: absentiegegevens, huiswerk, resultaten van toetsen en hoe die tot stand zijn gekomen, gemiddeldes, etcetera.

In Statements hebben we bij die Waarden uitspraken gedaan waar we elkaar aan kunnen houden: zo zijn wij, dit is onze identiteit. Zoek de statements op, lees ze en bedenk of ze de school voor-stellen waar jij, waar u, bij wilt horen.

Trouwens … van wie is Edith Stein eigenlijk? Is de school van de rector? Of van de leraren? Nee hoor, de school is van ons allemaal. Overdag is het ons huis, overdag wonen we daar samen. Dus zorgen we er ook samen voor. Samen houden we het netjes en schoon. Samen maken we er een prettige plek van om in te werken. Jij mag er wat van zeggen als je ziet dat iemand rommel maakt. En iemand anders mag ook iets tegen jou zeggen als je rommel maakt.

Waarden en statements

1. Groei

 • Wij zijn blij dat onze school zoveel verschillende leerlingen heeft en willen van elkaar leren.
 • Wij maken gebruik van de hulp die ons op school geboden wordt om onszelf te ontwikkelen.

2. Betrokkenheid:

 • Wij vinden ons eigen leerproces heel belangrijk.
 • Wij interesseren ons voor elkaar.
 • Wij staan open voor iedereen binnen de school.
 • Wij doen actief mee aan alle activiteiten, ook de buitenschoolse.

3. Vertrouwen:

 • Wij kunnen met alles terecht bij de medewerkers van de school.
 • Wij durven soms iets nieuws te proberen; fouten maken mag.
 • Wij begrijpen dat we erop gewezen worden als ons werk beter kan. We durven vragen om verbeteringen.

4. Integriteit:

 • Iedereen is anders. Dat maakt onze school zo speciaal. We houden daar altijd rekening mee.
 • Wij geven onze fouten toe
 • Wij lachen niet om elkaar, maar met elkaar. Wij zijn eerlijk.

5. Vrijheid:

 • Wij mogen hier onszelf zijn. Wij laten zien wat we willen en kunnen bereiken.

Schooltijden

Het Edith Stein College werkt met een 50-minutenrooster:

LesuurTijdstip
108.30 - 09.20 
2 09.20 - 10.10
Pauze
10.10 - 10.30
3 10.30 - 11.20
4 11.20 - 12.10
Pauze12.10 - 12.40
5 12.40 - 13.30
6 13.30 -14.20
Pauze14.20 - 14.35
7 14.35 - 15.25
8 15.25 - 16.15
Houd de website in de gaten voor aanvullende informatie over vakanties en vrije dagen.

Verkort lesrooster

Het Edith Stein College werkt met een 50-minutenrooster. Soms is er echter sprake van een verkort rooster. Vaak zijn er dan in de middag activiteiten voor personeel of voor leerlingen. 

LesuurTijdstip
108.30 - 09.00
209.00 - 9.30
3

09.00  -  10.00

4

10:00 - 10:30

Pauze

10.30 - 11.00

5

11.00 - 11.30

6

11.30 - 12.00

7

12.00 - 12.30

8

12.30 -13.00
Houd de website in de gaten voor aanvullende informatie over vakanties en vrije dagen.

Vakanties 2023 - 2024

Vakantievan-tot en met
Herfstvakantie14 oktober 2023-22 oktober 2023
Kerstvakantie23 december 2023-7 januari 2024
Voorjaarsvakantie17 februari 2024-25 februari 2024
Paasweekend29 maart 2024-1 april 2024
Meivakantie27 april 2024-12 mei 2024
Bevrijdingsdag5 mei 2024
Hemelvaart9 mei 202412 mei 2024
Tweede pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie13 juli 2024-

25 augustus 2024

Lesuitval

Wanneer lesuren uitvallen door bijvoorbeeld ziekte van een docent wordt er alles aan gedaan om de lessen op te laten vangen. De leerlingen werken dan onder begeleiding volgens de studiewijzer. 
Soms ontkom je niet aan een tussenuur, de leerling kan dan zelfstandig aan het werk op een leerplein. Leerlingen uit jaar 1 en 2 blijven tot het eind van hun laatste lesuur op het schoolplein. 

Soms doen zich situaties voor waardoor opvang niet meer mogelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld als het eerste of laatste lesuur van de dag uitvalt. En soms wordt in overleg met de schoolleiding voor een andere oplossing gekozen. 

Wijzigingen op het dagrooster worden gepubliceerd op Magister. Dat gebeurt zo snel mogelijk, zodat leerlingen die het eerste uur vrij zijn dat meestal kunnen weten voor ze van huis vertrekken. Hou Magister en Zermelo goed in de gaten!

Overgangsnormen

De overgangsnormen worden gelijktijdig met het eerste cijferrapport in november gepubliceerd. Zie: https://edithstein.schoolwiki....

NOD-Haaglanden

Onze school maakt deel uit van een netwerk van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk, ‘opleidingsschool NOD Haaglanden’ stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. 

In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Die toestemming wordt verleend door het invullen en ondertekenen van een toestemmings-formulier. 

Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd. Er worden alleen video-opnamen gemaakt van een leerling indien hier toestemming voor is verleend door ouder of leerling.

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeel van een school hebben het recht om mee te beslissen over het beleid en de uitvoering ervan. Behalve dat ze daar recht op hebben, wíl de schoolleiding van Edith Stein ook graag in gesprek met alle geledingen van de school, om zeker te weten dat we met elkaar “op dezelfde lijn zitten” als het gaat om welke soort school het Edith Stein College wil zijn. Het Edith Stein College maakt deel uit van de Haagse Regio van Lucas VO. Deze heeft een regio-medezeggenschapsraad: RMR. Binnen het Edith Stein Collegespreken we van een MR. In deze raad is plaats voor twee leerlingen, twee ouders, en vier personeelsleden. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere de begroting, de verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage, veiligheidsplan, schoolgids, schoolplan en verder alle zaken die met onderwijs en beleid te maken hebben.

De samenstelling MR:
Voorzitter: Jessica Lonis
Secretaris: Caroline Deighton 
PMR: Caroline Deighton, Jessica Lonis, Ron Ripken, Jan Jaap Eijer
OR: 
LR: Emitis Forghaniani, Hilmi Sezgin

Klachten

Interne procedure

Bezwaar aantekenen
Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut kan een leerling bezwaar aantekenen bij de persoon die zodanig heeft gehandeld met het verzoek de handelswijze in overeenstemming te brengen met het leerlingenstatuut.

Bemiddeling door de mentor of afdelingsleider
Als de leerling geen bevredigende reactie krijgt, stelt hij zijn mentor of afdelingsleider op de hoogte. De mentor of afdelingsleider heeft vijf werkdagen de gelegenheid een bemiddelende rol te vervullen.

Een schriftelijke klacht indienen bij de rector
Als de leerling geen bevredigende reactie krijgt van de afdelingsleider, dient de leerling een schriftelijke klacht in bij de rector via het e-mailadres: secretariaat@edithsteincollege.nl. De rector zal binnen vijf werkdagen reageren op de klacht.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn de heer W. Boonekamp, de heer A. Sterrenburg en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070 - 300 1166 of via de mail mkors@lucasonderwijs.nl.

U kunt een klacht ook schriftelijk indienen. Dat kan per post naar Lucas Onderwijs, t.a.v. de vertrouwenspersoon, postbus 93231, 2509 AE Den Haag. 

Externe procedure

U kunt voor de afhandeling van een klacht ook naar een externe klachtencommissie. U kunt hier terecht na de interne procedure binnen Lucas Onderwijs en na een eventuele beslissing door het College van Bestuur. Esloo Onderwijsgroep is aangesloten de Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Lucas Onderwijs is aangesloten bij twee commissies namelijk de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs en de landelijke klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs.

Colofon en disclaimer 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die het Edith Stein College aan de schoolgids besteedt, is het mogelijk dat de informatie in de gids onvolledig c.q. onjuist is. De informatie in de gids wordt jaarlijks aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Voor de meest actuele stand van zaken rond vakanties, etc. bezoekt u de website. 

U mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van het Edith Stein College. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk. 

Het Edith Stein College sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het raadplegen van de schoolgids. Daarnaast is het Edith Stein College niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de schoolgids verkregen is.