Regels

Op deze pagina staan een aantal regels die door “de school” gemaakt zijn, zie ze als de spelregels bij een sport: het werkt prettiger en het is eerlijker als we ons aan deze regels houden. Maar als je merkt dat een regel “niet werkt” of “niet logisch is”, praat daar dan eens over met je mentor of met de leerlingenraad, misschien blijkt dat we dan wel een aantal regels kunnen bijstellen. De regels zijn er niet omdat we het zo fijn vinden dat er regels zijn, maar omdat we dan met veel mensen op een prettige manier goed kunnen samenwerken en zo tot de beste resultaten kunnen komen.

Document Absentieschema

Absentie

Elke leerling wordt geacht elke dag aanwezig te zijn. Alleen wanneer dat echt onmogelijk is, bijvoorbeeld door ziekte, kan een leerling thuisblijven. De school heeft de wettelijk plicht daar streng op toe te zien. Hieronder is te lezen hoe wij als school hier mee omgaan en wat wij van u, ouders, en jullie, leerlingen, verwachten.

Lees in ieder geval altijd goed de dagelijkse roosterwijzigingen en vraag het bij twijfel na.

“Ik wist het niet” is geen geldig excuus voor het verzuimen van lessen. Roosterwijzigingen worden doorgevoerd in Zermelo en Magister. Het rooster in Magister is leidend. Zorg dus dat je de Magisterapp download.

Voor de uitgebreide regels lees je het “absentieschema”

Wat doe je als leerling?

 • De leerling leest altijd goed de dagelijkse roosterwijzigingen en vraagt het bij twijfel na.
 • Roosterwijzigingen zijn geen geldig excuus voor het verzuimen van lessen of voor het te laat komen bij lessen.
 • Roosterwijzigingen worden via Zermelo en Magister gepubliceerd.
 • Indien er een les wordt gemist vult de leerling een absentiekaart in en laat deze tekenen door een ouders/verzorger. Deze absentiekaart is te verkrijgen op de afdeling bij de afdelingsondersteuner. Op de absentiekaart vult de ouder/verzorger ook zijn/haar telefoonnummer in, de administratie kan eventueel bellen als er vragen zijn over de absentie van de leerling.
 • De leerling plant zaken als doktersbezoek, tandarts, enzovoorts zoveel mogelijk buiten lestijd. Indien een leerling een afspraak heeft tijdens lestijd moet de leerling de kaart (ruim) voordat hij/zij weggaat inleveren, bij voorkeur een dag van tevoren bij de receptie. De administratie verwerkt een en ander in Magister. De docent van de les kan dan zien dat de leerling geoorloofd absent is.

Ziek

 • De leerling die ziek wordt op school, gaat naar de afdelingsondersteuner. Er wordt opgebeld naar de ouder/verzorger. Pas na contact met thuis mag de leerling tijdens schooltijd naar huis. Als de leerling weer beter is en weer op school, gaat hij/zij voor de eerste les met de ingevulde en ondertekende absentiekaart met daarop de reden van afwezigheid naar de receptie. De administratie controleert en voert in Magister de juiste codes in. 
 • De leerling die thuis ziek wordt en niet naar school kan zorgt dat een ouder/verzorger naar school belt voor 8.30 uur. Als de leerling beter is gaat hij/zij voor de eerste les met de ingevulde en ondertekende absentiekaart met daarop de reden van afwezigheid naar de receptie. De administratie controleert en voert in Magister de juiste codes in. 
 • Als er telefonisch contact geweest is met de ouder/verzorger voert de afdelingsondersteuner ZG in (Ziek Gemeld) in Ma-gister. Zodra ook de absentiekaart door de leerling ingeleverd is wordt ZG in ZA (Ziek Afgehandeld) veranderd. 
 • Indien een leerling zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt, moet in ieder geval binnen twee schooldagen de absentiekaart ingeleverd zijn. Is dit niet het geval dan tellen de uren die de leerling niet op school geweest is mee als ongeoorloofd verzuim. 
 • Een leerling die gemiste uren (AA in Magister) niet binnen 2 schooldagen in orde maakt door het inleveren van een absentiekaart moet alle gemiste uren (ongeoorloofd verzuim) binnen 5 schooldagen dubbel inhalen. De afspraken voor het inhalen worden gemaakt met de afdelingsondersteuner. De leerling gaat daarvoor zelf naar het leerplein en meldt zich bij de afdelingsondersteuner. Als de leerling de uren dubbel ingehaald heeft wordt daarvan in Magister een aantekening (“gespijbeld, dubbel ingehaald”) gemaakt door de afdelingsondersteuner en wordt AA aangepast in AI. 
 • Absentiekaarten die niet binnen 2 dagen worden ingeleverd worden niet in orde gemaakt. De absenties worden als ongeoorloofd verzuim meegeteld. 
 • Indien deze afspraak niet wordt nagekomen, wordt er contact met de ouders opgenomen en kan een “vierkant rooster” (elke dag van het 1e t/m het 8e uur naar school, als de leerling geen les heeft is hij/zij op het leerplein zelfstandig aan het werk) voor één of meerdere weken worden opgelegd. 
 • De gemiste uren blijven te allen tijde meetellen voor het totaal aantal uren “ongeoorloofd verzuim”. 
 • Ongeoorloofd of zorgwekkend verzuim moet de school melden bij Leerplicht.
 • Te vaak ongeoorloofd absent zijn binnen één schooljaar, heeft de volgende consequenties:
  • Alle AA moeten dubbel ingehaald worden
  • 3 x AA en/of TL: De mentor belt naar huis
  • 6 x AA en/of TL: Verzuimcoördinator neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s)
  • 9 x AA en/of TL: Er wordt melding gedaan bij Leerplicht
  • 12 X AA en/of TL: Er wordt wederom melding gedaan bij Leerplicht. Zij zullen de leerling uitnodigen voor een gesprek. Mogelijk volgt hierop een Halt-procedure of procesverbaal, afhankelijk van de situatie.

Te laat

 • De leerling die te laat komt laat zijn pas scannen bij de receptie en gaat zo snel mogelijk naar de les. Zonder “te laat briefje” kan de leerling de les niet in. Is de leerling met een geldige reden te laat dan moet de leerling een absentiekaart bij de afdelingsondersteuner inleveren Dan wordt de code van TL in TG veranderd.
 • Is de leerling zonder geldige reden te laat, dan meldt hij/zij zich de eerstvolgende dag om 8.00 uur bij de receptie. TL wordt dan omgezet in TI.
 • Te vaak te laat komen, binnen één schooljaar, heeft de volgende consequenties:
  • 3 x AA en/of TL : De mentor belt naar huis
  • 6 x AA en/of TL : Verzuimcoördinator neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s)
  • 9 x AA en/of TL : Er wordt melding gedaan bij Leerplicht
  • 12 X AA en/of TL: Er wordt wederom melding gedaan bij Leerplicht. Zij zullen de leerling uitnodigen voor een gesprek. Mogelijk volgt hierop een Halt-procedure of proces-verbaal, afhankelijk van de situatie. (Wij doen als school ons best om ons aan de verzuimafspraken te houden. U als ouder/verzorger bent echter degene die uiteindelijk moet zorgen dat uw zoon of dochter aanwezig is.)

Verzuim door ziekte

Het kan voorkomen dat een leerling veel lessen verzuimt door ziekte. Wanneer dit op tijd wordt gemeld door u geldt dit als geoorloofd verzuim. In deze gevallen mist de leerling wel een belangrijk deel van het onderwijs. De school zal samen met u en uw zoon/dochter afspraken maken om de verloren lessen en/of lesstof in halen.

Er kan vanuit school gevraagd worden om medische bewijzen te overleggen. Bij zorgen om de hoeveelheid afwezigheid door ziekte schakelen we de schoolarts in. Wanneer niet wordt ingegaan op een oproep van de schoolarts zal dit worden gemeld bij leerplicht.

De school neemt contact op met de ouders bij:

 • Absentie zonder bericht;
 • Te veel absenties;
 • Ziek worden op school;
 • Zorgwekkend verzuim.

Wat doen ouders?

 • De ouders hebben kennis van het verzuim, absentieprotocol van de school;
 • De ouders hebben kennis van het toegevoegde reglement extra verlof;
 • De ouders weten wanneer de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld;
 • Ouders hebben contact met de school bij:
  • Ziekte; De ouders moeten ziekte van zoon/dochter vóór 8.30 uur telefonisch aan de school te melden. (Wanneer een leerling niet wordt afgemeld wordt er naar huis gebeld. Als er niet wordt opgenomen worden de uren gezien als ongeoorloofd verzuim.)
  • Maximaal 2 dagen na terugkeer op school levert de leerling een absentiekaart in bij de receptie.
  • Doktersbezoek e.d.; U dient dit vooraf schriftelijk (bijvoorbeeld de afsprakenkaart) te melden bij school. De leerling levert een absentiekaart in bij de receptie. U wordt verzocht dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Wanneer er veel afspraken binnen schooltijd vallen vragen wij u contact op te nemen met de mentor om de gevolgen én eventuele oplossingen te bespreken.

Wat doen we dan wel? 

 • In de kantine, in de aula en buiten op het terrein eten en drinken;
 • Altijd je eigen rommel in de prullenbak gooien of meenemen;
 • Soms ook wat opruimen dat iemand anders heeft achtergelaten;
 • Je telefoon gebruiken voor de lessen;
 • Op het leerplein werken. Ook tijdens de pauzes. In stilte!;
 • Onder lestijd in het lokaal zijn. Op tijd!;
 • Op de daarvoor bedoelde hoge trappen van de kantine zitten;
 • Rustig zijn op de afdeling;
 • De pauzes gebruiken voor toiletbezoek;
 • Trots en zuinig zijn op ons gebouw.

Wat doen we dan niet? 

 • Roken! Nergens in het gebouw of op het terrein.
 • Eten of drinken op het leerplein of in een van de lokalen.
 • Onder lestijd je device gebruiken voor je eigen plezier.
 • Rondhangen op het Louis Couperusplein.
 • Op de trappen van de afdelingen zitten.
 • Na 17.30 nog in de school zijn.
 • Kauwgum!!! Niet eten, niet meenemen, niet achterlaten, nergens!
 • Het gebouw of het meubilair beschadigen.

Overige regels

  De les

  Als je een rode kaart krijgt ga je daarmee rechtstreeks naar de coördinator of naar de afdelingsleider. Diezelfde dag werk je aan een oplossing met je docent. In het uiterste geval wordt de coördinator of afdelingsleider hierbij ingeschakeld. Meerdere rode kaarten leiden tot een gesprek met je ouders of een schorsing. Herhaaldelijke schorsingen kunnen leiden tot verwijdering van school.
  • Je bent altijd in de les volgens het rooster tenzij je een goede geldige reden hebt om daar niet te zijn.
  • Je bent op tijd.
  • Je hebt altijd de juiste spullen bij je en je huiswerk is gemaakt/geleerd.
  • Je hebt je schoolpasje altijd bij je.
  • Elke dag ben je in de onderbouw tot 16.30 uur en in de bovenbouw tot 17.30 uur beschikbaar voor lessen of andere activiteiten op school (zie regels “aanwezigheid en absentie” en “te laat” Tevens staat op de website het uitgebreide absentieprotocol).
  • Pet gaat af zodra je de klas binnengaat of anderszins een onderwijsactiviteit start. Een capuchon heb je nooit op, dan ben je beter herkenbaar voor iedereen.
  • Telefoons zijn uit tijdens de les. Uitzonderingen worden bepaald door de docent. Je hebt dus ook geen “oortjes” in. Bellen en appen alleen tijdens pauzes buiten of in de kantine. Als de telefoon wordt ingenomen door een docent kun je hem tot het einde van de dag kwijt zijn.
  • Locker: Is bedoeld om je schoolspullen in te leggen, zodat je er niet de hele dag mee hoeft rond te lopen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal. Aan het einde van de schooldag neem je het grootste deel weer mee naar huis. De schoolleiding kan een locker openmaken en controleren als daar aanleiding voor is. Ben je je lockerpas vergeten? De conciërges kunnen je locker openmaken. Pas kwijt? Dan een nieuwe kopen bij de afdelingsondersteuner.
  • Rode kaart: Als je gedrag tijdens de les erg storend is kun je daarvoor een rode kaart krijgen. Een rode kaart wordt gegeven als de leerling:
  • Fysiek of verbaal geweld gebruikt.
  • Spullen vernielt.
  • Buitensporig gedrag vertoont. (De les is zodanig verstoord dat het voor de docent onmogelijk wordt om de les te vervolgen en waarschuwingen en een andere straf hebben niet geholpen).
  • ISK- en eerste en tweede klas leerlingen gaan onder schooltijd niet van het schoolterrein af, ook niet tijdens de pauze. Leerlingen van andere scholen mogen niet op het schoolterrein komen. Vraag ze dus niet om langs te komen, ook niet bij “het hek”.

  Elektronica en privacy

  • Je gebruikt je iPad alleen als de docent dit zegt.
  • Je zorgt ervoor dat je iPad elke dag goed opgeladen is.
  • Je iPad wordt alleen gebruikt voor schoolwerk.
  • Je maakt geen foto’s of video’s.
  • Het geluid van je iPad staat uit (neem altijd oordopjes mee!), ook in de aula en de gangen.
  • Devices zoals iPads, laptops en mobiele telefoons worden gebruikt voor schooldoeleinden. Je mag geen gewelddadige, racistische en pornografische sites bezoeken of illegale software of hackprogramma’s downloaden. 
  • Een docent mag altijd meekijken met de sites die je bezoekt. De site is ook altijd leesbaar voor de docent. 
  • Geluid alleen m.b.v. een koptelefoon. 
  • Geef je wachtwoord nooit aan anderen. 
  • Meld je na gebruik van een schooldevice altijd af. 
  • Geen foto of filmopnamen maken of op de computer plaatsen zonder toestemming van de persoon op de film/foto.

  Houd je je niet aan de regels?

  • De iPad wordt door de docent ingenomen.
  • Je krijgt hem aan het eind van de les terug.


  In het gebouw

  • Je bent alleen op de afdeling waar je op dat moment hoort te zijn.
  • Eten en drinken doe je alleen in de kantine, aula of buiten.
  • In de grote pauze ben je niet op de afdeling. Je bent dan buiten, in de kantine of de aula.
  • Kauwgom: nooit in de gebouwen. KAUWGOM NA GEBRUIK IN DE PRULLENBAK!!!
  • Er wordt rondom en in het gebouw niet gerookt. Dus ook niet vóór de school.
  • De trappen zijn alleen om op te lopen. Tijdens de lessen verblijf je buiten de gangen. Je maak gebruik van de centrale trap; de andere trappen mogen niet door leerlingen gebruikt worden behalve in geval van ontruiming.
  • Spuitbussen (deodorant, verf, en dergelijke) zijn verboden in het gebouw.
  • Leerpleinen: Daar ben je welkom om rustig te werken. Je houdt je altijd aan de daar geldende regels.
  • Criminaliteit: Wapens, drugs, alcohol, vandalisme (zoals het be-kladden of vernielen van schooleigendommen) en vechten op school of in de directe schoolomgeving kunnen leiden tot schor-sing en/of verwijdering van school. In situaties waar hier sprake van is, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie, ook in geval van diefstal en bedreiging. Bij ernstige vormen van ra-cisme of discriminatie kan de school de politie inschakelen.
  • Je loopt rustig door de gangen en op de trap (dus niet rennen).
  • Kantine: Dit is jullie eigen huiskamer, waar je met alle andere leerlingen samen verantwoordelijk voor bent. Je ruimt je eigen rommel op in de daarvoor bestemde prullenbakken. Je kijkt om je heen of je wat ziet liggen. Als een docent je vraagt iets van de grond te rapen dat toevallig niet van jou is doe je dat gewoon. Zitten doe je op stoelen en banken, niet op tafels. De aula is open van 7.30 tot 15.00 uur.

  Schoolplein en omgeving

  Het Edith Stein College is voor iedereen een prettige veilige werkomgeving. Als je iets doet waardoor een andere leerling of een medewerker zich onprettig of onveilig voelt, als je de veiligheid van mensen in school in gevaar brengt, volgen de strengst denkbare maatregelen. Bovendien zullen we bekijken of Edith Stein nog wel de goede school voor jou is.
  • Wees beleefd tegen de buurtbewoners.
  • Je houdt je aan de verkeersregels.
  • Je loopt/ fietst niet door de planten en plantsoenen op het Louis Couperusplein
  • Bij het buiten pauzeren, hang je niet in de portieken en zij-straatjes rondom het schoolgebouw.
  • Je rijdt niet met je scooter of fiets op de stoep. Je rijdt stapvoets op het schoolplein.

  Gymzaal

  • Brugklas en 2e klas schoolkleding verplicht. (Lange kleding mag eronder: legging en/of T-shirt lange mouwen)
  • Douchen is verplicht voor brugklas en 2e klas.
  • Gebruik van spuitbussen deo is verboden; gebruik een roller.
  • Binnen draag je sportschoenen zonder zwarte zolen.
  • Hogere klassen: mogen eigen sportkleding dragen. (Dus geen naveltruitje, spijkerbroek, trui, vest etc.)
  • Waardevolle spullen blijven in je locker. (De kleedkamers gaan op slot maar dit is geen garantie!)
  • Hoofddoeken mogen niet los gedragen worden, maar in het T-shirt of draag een sporthoofddoek. Haren moeten vast zitten, geen lossen haren.
  • Sieraden moeten af tijdens de les.
  • Geen kauwgom.
  • Niet eten en drinken in de gymzaal/gang/kleedkamers.
  • In de pauzes is het niet toegestaan om in de kleedkamers/wc/gang te blijven hangen. Pauze moet worden gehouden in de kantine, aula of buiten.
  • Kan je niet mee sporten neem je een briefje mee van huis met handtekening. Je meld je bij de docent LO die beslist of je een andere taak krijgt in de les of dat je op het leerplein gaat werken.
  • De kleedkamer laat je schoon achter.

  Pesten

  Het Edith Stein College is er trots op dat het zo’n geweldige sfeer heeft dankzij het feit dat we blij zijn met al die verschillende mensen. In de klas, in de pauzes, op social media zoals Facebook en Whatsapp gedraag je je altijd behoorlijk. Zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Geen geroddel, geen scheldpartijen, geen bedreigingen niet op en niet buiten school. Lees het pestprotocol op onze website.

  Protocollen
  Protocol Sociale Media


  Criminaliteit

  Wapens, drugs, alcohol, vandalisme, (zoals het bekladden of vernielen van schooleigendommen) diefstal en vechten op school of in de directe schoolomgeving zullen in vrijwel alle gevallen leiden tot schorsing en/of verwijdering van school. In situaties waarin sprake is van strafbaar gedrag, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie. Dus ook in geval van diefstal en bedreiging. Ook bij ernstige vormen van racisme of discriminatie kan de school de politie inschakelen.