Verwachtingen en afspraken

Document Bijlage 1 Indeling Gemeenschappelijk Normatief Kader 14 1

Op deze pagina staan een aantal regels die door “de school” gemaakt zijn, zie ze als de spelregels bij een sport: het werkt prettiger en het is eerlijker als we ons aan deze regels houden. We willen op school dezelfde taal spreken als het gaat over gewenst en ongewenst gedrag.
De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt gelden voor alle medewerkers en alle
leerlingen. Dat hebben het GNK genoemd; het Gemeenschappelijk Normatief Kader.
Groen is de kleur van gewenst gedrag. Er is ook gedrag met een rode kleur. Rood
betekent: dit mag nooit. Gedrag dat we beschrijven onder de kleur geel is gedrag is
gedrag dat per situatie om een oordeel vraagt; als het de verkeerde kant uitgaat wordt
het verboden. In de link naar het GNK zie je precies welk gedrag welke kleur heeft.

Document Leerlingenstatuut 2023 2025

Leerlingenstatuut 

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Je kunt deze hiernaast vinden. De meeste informatie staat ook in de schoolgids verwerkt. 

Document Aanwezigheidsbeleid 2023 2024 Def

Aanwezigheid tijdens lessen

Elke leerling wordt geacht elke dag aanwezig te zijn. Alleen wanneer dat echt onmogelijk is, bijvoorbeeld door ziekte, kan een leerling thuisblijven. De school heeft de wettelijke plicht daar streng op toe te zien. Op de pagina "Verzuim" is te lezen hoe wij als school hier mee omgaan en wat wij van u, ouders, en jullie, leerlingen, verwachten.

Lees in ieder geval altijd goed de dagelijkse roosterwijzigingen en vraag het bij twijfel na.

“Ik wist het niet” is geen geldig excuus voor het verzuimen van lessen. Roosterwijzigingen worden doorgevoerd in Magister. Het rooster in Magister is leidend. Zorg dus dat je de Magisterapp download. Via de knop hieronder kun je ze nog eens goed nalezen.

  Document Afspraken Toetsafname En Afname Schoolexamens

  Afspraken tijdens de toetsweek

  Tijdens de toetsweek gelden in sommige gevallen andere regels dan tijdens normale weken. Je kunt de regels hiernaast vinden. Lees deze regels goed door en vraag als je twijfelt je mentor of docent wat de bedoeling is.

  Overige regels

   De les

   • Je bent altijd in de les volgens het rooster tenzij je een goede geldige reden hebt om daar niet te zijn.
   • Je bent op tijd.
   • Je hebt altijd de juiste spullen bij je en je huiswerk is gemaakt/geleerd.
   • Je hebt je schoolpasje altijd bij je.
   • Elke dag ben je in de onderbouw tot 16.30 uur en in de bovenbouw tot 17.30 uur beschikbaar voor lessen of andere activiteiten op school (zie regels “aanwezigheid en absentie” en “te laat” Tevens staat op de website het uitgebreide absentieprotocol).
   • Pet en capuchon gaan af zodra je de school binnengaat of anderszins een onderwijsactiviteit start. 
   • Locker: De school is niet aansprakelijk voor diefstal. De schoolleiding kan een locker openmaken en controleren als daar aanleiding voor is. Voor lockerzaken ga je naar meneer Meseret.  
   • ISK- en eerste en tweede klas leerlingen gaan onder schooltijd niet van het schoolterrein af, ook niet tijdens de pauze. Leerlingen van andere scholen mogen niet op het schoolterrein komen. Vraag ze dus niet om langs te komen.

   Elektronica en privacy

   • Je stoort anderen niet met het gebruik van je devices. 
   • Je mag geen gewelddadige, racistische en pornografische sites bezoeken of illegale software of hackprogramma’s downloaden. 
   • Een docent mag altijd meekijken met de sites die je bezoekt. De site is ook altijd leesbaar voor de docent. 
   • Geen foto of filmopnamen maken en op de computer plaatsen zonder toestemming van de persoon op de film/foto.

   Houd je aan de regels!

   In het gebouw

   • Eten en drinken doe je alleen in de kantine, aula of buiten.
   • In de pauzes is het niet toegestaan om in de kleedkamers/wc/gang te blijven hangen. Pauze moet worden gehouden in de kantine, aula of buiten
   • Kauwgom: nooit in de gebouwen. 
   • Er wordt op het schoolterrein niet gerookt.
   • De trappen zijn alleen om op te lopen. Tijdens de lessen verblijf je buiten de gangen. Je maak gebruik van de centrale trap; de andere trappen mogen niet door leerlingen gebruikt worden behalve in geval van ontruiming.
   • Spuitbussen (deodorant, verf, en dergelijke) zijn niet welkom in het gebouw.
   • Leerpleinen: Daar ben je welkom om te werken. Je houdt je altijd aan de daar geldende regels.
   • Je loopt rustig door de gangen en op de trap (dus niet rennen).

   Schoolplein en omgeving

   Het Edith Stein College is voor iedereen een prettige veilige werkomgeving. Als je iets doet waardoor een andere leerling of een medewerker zich onprettig of onveilig voelt, als je de veiligheid van mensen in school in gevaar brengt, volgen de strengst denkbare maatregelen. Bovendien zullen we bekijken of Edith Stein nog wel de goede school voor jou is.
   • Wees beleefd tegen de buurtbewoners.
   • Je houdt je aan de verkeersregels.
   • Bij het buiten pauzeren, hang je niet in de portieken en zij-straatjes rondom het schoolgebouw.

   Gymzaal

   • Sportkleding verplicht. (Lange kleding mag eronder: legging en/of T-shirt lange mouwen)
   • Hoofddoeken mogen niet los gedragen worden, maar in het T-shirt of draag een sporthoofddoek. Haren moeten vast zitten, geen lossen haren.
   • Binnen draag je sportschoenen zonder zwarte zolen.
   • Gebruik van spuitbussen deo is verboden; gebruik een roller.
   • Waardevolle spullen blijven in je locker. 
   • Sieraden moeten af tijdens de les.
   • Geen kauwgom.
   • Niet eten en drinken in de gymzaal/gang/kleedkamers.
   • In de pauzes is het niet toegestaan om in de kleedkamers/wc/gang te blijven hangen. Pauze moet worden gehouden in de kantine, aula of buiten.
   • Kan je niet mee sporten neem je een briefje mee van huis met handtekening. Je meld je bij de docent LO die beslist of je een andere taak krijgt in de les of dat je op het Leerplein gaat werken.
   • De kleedkamer laat je schoon achter.

   Wat doen we wel? 

   • In de kantine, in de aula en buiten op het terrein eten en drinken;
   • Altijd je eigen rommel in de prullenbak gooien of meenemen;
   • Soms ook wat opruimen dat iemand anders heeft achtergelaten;
   • Op het Leerplein werken. Ook tijdens de pauzes;
   • Onder lestijd in het lokaal zijn. Op tijd!;
   • Op de daarvoor bedoelde hoge trappen van de kantine zitten;
   • Rustig zijn op de afdeling;
   • De pauzes gebruiken voor toiletbezoek;
   • Trots en zuinig zijn op ons gebouw.

   Wat doen we niet? 

   • Roken! Nergens in het gebouw of op het terrein.
   • Eten of drinken op het Leerplein of in een van de lokalen.
   • Onder lestijd je device gebruiken voor je eigen plezier.
   • Rondhangen op het Louis Couperusplein.
   • Op de trappen van de afdelingen zitten.
   • Na 17.30 nog in de school zijn.
   • Kauwgom!!! Niet eten, niet meenemen, niet achterlaten, nergens!
   • Het gebouw of het meubilair beschadigen.
   Document Protocol Sociale Media

   Pesten

   In de klas, in de pauzes, op social media zoals Facebook, Instagram, Snapchat en Whatsapp gedraag je je altijd behoorlijk. Zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Geen geroddel, geen scheldpartijen, geen bedreigingen niet op en niet buiten school. Lees het pestprotocol op onze website.

   Protocollen
   Anti Pestprotocol 2022

   Criminaliteit

   Wapens, drugs, alcohol, vandalisme, (zoals het bekladden of vernielen van schooleigendommen) diefstal en vechten op school of in de directe schoolomgeving zullen in vrijwel alle gevallen leiden tot schorsing en/of verwijdering van school. In situaties waarin sprake is van strafbaar gedrag, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie. Ook bij ernstige vormen van racisme of discriminatie kan de school de politie inschakelen. De school werkt nauw samen met de politie. 

   Regels en consequenties

   Als leerlingen zich niet aan de regels houden, zitten daar consequenties aan vast. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig is, elke leerling wil immers eigenlijk het beste van zichzelf laten zien. We zien het goede in alle leerlingen en willen leerlingen helpen en aanmoedigen goede keuzes te maken. We schrijven dan liever ook niet teveel over wat er gebeurt als je je niet aan de regels houdt. We denken echter wel dat duidelijkheid heel belangrijk is en dat het goed is om te weten hoe het bij ons op school werkt als het eens mis gaat. Dan wordt je er ook niet door verrast en weten leerlingen wat voor gedrag we van ze verwachten. Hieronder vind je daarom wat informatie over wat er gebeurt als je bijvoorbeeld uit de les wordt gestuurd. 

   Uit de les gestuurd

   Als je gedrag tijdens de les storend is kun je daarvoor een UI krijgen. Een leerling wordt uit de les gestuurd als de leerling zich na herhaaldelijk waarschuwen (escalatieladder) nog steeds niet gedraagt conform de regels en afspraken en onze Edith Stein normen en waarden.

   In de volgende situaties worden leerlingen zonder escalatieladder direct uit de les gestuurd:

   • Als een leerling psychisch of fysiek in gevaar wordt gebracht.
   • Als een medewerker psychisch of fysiek in gevaar wordt gebracht.

   Als een leerling uit de les wordt gestuurd, wordt de volgende procedure gevolgd:

   • Als de leerling uit de les gestuurd wordt, noteert de docent UI in Magister. De docent stuurt de leerling naar leerplein 1.
   • Als een leerling een UI heeft gekregen, krijgen ouders en mentor een bericht via Magister.
   • Op leerplein 1 is gedurende de dag een coach aanwezig m.u.v. de pauzes. De leerling wordt opgevangen door de schoolcoach en bereidt zich voor op het gesprek dat de leerling één-op-één met de docent heeft. De leerling krijgt van de schoolcoach een reflectieformulier, vult deze in en meldt zich aan het eind van de les bij de docent.
   • De docent voert gelijk een gesprek met de leerling of maakt een afspraak met de leerling om de UI te bespreken. De docent bepaalt ook of er nog andere consequenties nodig zijn. De leerling neemt het reflectieformulier mee naar het gesprek en de docent vult deze aan en ondertekent deze. Het reflectieformulier wordt bij de administratie ingeleverd, deze hangt het bij de juiste leerling in Magister als Incident. Hiermee wordt het administratief afgerond.

   De volgende maatregelen, opklimmend in zwaarte, kunnen aan leerlingen door de school worden opgelegd na een UI:

   • Waarschuwing
   • Gesprek met docent na schooltijd
   • Maken van extra werk
   • Nablijven / Gemiste lestijd inhalen
   • Het verrichten van strafwerk, thuis of op school, bijvoorbeeld helpen met schoonmaken.
   • Gesprek met de leerlingcoördinator of afdelingsleider
   • Het ontzeggen van de toegang tot bepaalde lessen voor een korte tijd

   Er moet natuurlijk een zeker verband bestaan tussen de aard van de opgelegde straf en de situatie waarvoor deze straf wordt opgelegd. Bij alle sancties is er voor docenten en mentoren de afweging om contact op te nemen met ouders.


   Hoe verder?

   Stel dat het, onverhoopt, niet bij één UI per schooljaar blijft, maar dat het gaat oplopen, dan wordt onderstaande procedure gevolgd:

   3 x UI : Mentor maakt een afspraak op school met ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Er volgt mogelijk een schorsing.

   6 x UI: Mentor en de LC maken een afspraak op school met ouder(s)/verzorger(s) en leerling. De leerling wordt zo nodig bij het LOT aangemeld door de LC. De leerling wordt in ieder geval voor 1 dag geschorst.

   9 x UI: Afdelingsleider maakt een afspraak op school met ouder(s)/verzorger(s) en leerling. De leerling wordt voor 1 dag geschorst.

   12 x UI: Rector maakt een afspraak op school met ouder(s)/verzorger(s) en leerling. De leerling wordt voor 1 dag geschorst. De school kan na 3 schorsingen overgaan tot definitieve verwijdering van de leerling.

   De school besluit zelf in welke gevallen over wordt gegaan tot een externe schorsing. Tijdens een externe schorsing is het voor de leerling niet toegestaan op school te komen. Externe schorsingen moet de school bij de Inspectie van het Onderwijs melden.

   Schorsing

   De volgende bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen zijn voorbeelden van wanneer (direct) tot schorsing kan worden overgegaan.

   -Er is fysiek of verbaal geweld gebruikt.
   -Er zijn spullen vernield of gestolen.
   -Het herhaaldelijk niet inhalen van TL en AA.
   -Bij 6x UI
   -Bij 9x UI
   -Bij 12x UI
   -Ander grensoverschrijdend gedrag.

   Wie neemt het besluit?

   De beslissing tot het opleggen van een schorsing ligt altijd bij een afdelingsleider. De betrokkenen worden gevraagd advies te geven en zijn verantwoordelijk voor verslaglegging van het incident. Leerlingen die geschorst zijn kunnen verplicht worden tot het volgen van een coachingstraject, zodat het niet nog een keer gebeurt en de leerling zich kan verbeteren.

   De school besluit zelf in welke gevallen over wordt gegaan tot een externe schorsing. Tijdens een externe schorsing is het voor de leerling niet toegestaan op school te komen. Externe schorsingen moet de school bij de Inspectie van het Onderwijs melden.

   Na 3 schorsingen kan de school overgaan tot verwijdering van de leerling.