Onderwijs

Mavo, havo en vwo 

Op het Edith Stein College verzorgen we onderwijs voor iedereen die vwo, havo of mavo aankan. We houden rekening met verschillen. We geven geen lessen in grote domeinen of op pleinen, maar in lokalen waar steeds 1 leraar lesgeeft. De leraar is degene die ervoor zorgt dat het onderwijs goed is, hij is de centrale persoon in de school. Leerlingen mogen veel van onze leraren verwachten, want zij verwachten ook veel van de leerling. Leerlingen zorgen er dus voor dat ze altijd goed contact hebben met elke leraar. Hij of zij kan je verder helpen, hem of haar kun je vragen stellen.

Extra aandacht Nederlandse Taal

Voor elke leerling is er extra aandacht voor Nederlandse taal. Alle leerlingen kunnen dat goed gebruiken, want de taal uit de schoolboeken is moeilijk. En dat is toch ook de taal die in de examens gebruikt wordt. Je krijgt die extra taalaandacht soms bijna ongemerkt tijdens de lessen als de moeilijke begrippen uit een vak worden behandeld. Maar natuurlijk is er ook onder de lessen Nederlands veel aandacht voor moeilijke woorden, voor het oefenen met teksten, voor lezen en zin krijgen in lezen, etc. In de loop van het schooljaar merken de leerlingen steeds duidelijker dat er systematisch aan de verbetering van hun taal gewerkt wordt, in alle vakken!

Huiswerk

Voor bijna alle lessen krijg je huiswerk. Het is heel belangrijk dat je dat goed maakt en leert. Het is ook belangrijk dat je dat precies doet zoals de leraar zegt. We leren je op school hoe je het beste je huiswerk kunt maken en leren.

Kansen bieden

We proberen je zoveel mogelijk kansen te geven om het allerbeste eruit te halen. Vaak bereiken we dat door te laten stapelen: eerst mavo, dan havo; eerst havo dan vwo.

Leerplein

Op elke afdeling is een leerplein. Op het leerplein zit een leerpleinondersteuner. Die houdt toezicht,  en helpt leerlingen met hun vragen over schoolwerk. De leerpleinen hebben een verdeling in werkvorm:
Leerplein 1 - Algemeen
Leerplein 2 - Rustig samenwerken
Leerplein 3 - In stilte werken

Vier afdelingen

  Edith Stein College bestaat uit vier afdelingen:


  1. ISK 

  Eijk van, T.
  TVE
  conrector
  afdelingsleider ISK
  Vervoorn, E.

  Internationale Schakelklas (ISK)
  Als je nieuw in Nederland bent kun je eerst naar de Internationale Schakelklas (ISK). Daar leer je genoeg van de taal en de cultuur om daarna in het Voortgezet Onderwijs verder te kunnen. Meestal ben je daar na een jaar klaar voor. Soms is het goed als je nog een extra jaar in de ISK blijft. 

  Voor de meer getalenteerde leerlingen is er de mogelijkheid om na de ISK versneld, in 1 jaar, het programma van de tweede en de derde klas te doen en daarna door te stromen naar klas 4 havo of 4 vwo. Uiteraard is dat programma alleen geschikt voor de leerlingen die gemakkelijk leren en laten zien dat heel graag te willen.

  De leerlingen van de Kopklas worden ingeschreven via het HCO. Meer informatie: http://www.haagsekopklassen.nl/

  Kopklas
  In onze school is ook een kopklas. De kopklas is een laatste jaar basisonderwijs, speciaal ingericht om leerlingen nog beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit groep 7 of groep 8 kunnen zich aanmelden. Getalenteerde leerlingen die voldoende capaciteiten, motivatie en inzet hebben om havo of vwo te halen, maar door taalachterstand nog niet aan dat niveau komen. Het Kopklasjaar moet deze leerlingen sterk maken om het havo of vwo, met al zijn abstracties en schooltaal, te kunnen volgen. De kopklas is gehuisvest in het voortgezet onderwijs omdat de leerlingen daar wat betreft hun ontwikkeling het beste passen.

  2. Onderbouw

  Strik, S.
  Herk van, K.

  Ons tweejarige brugjaar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze leerlingen waarbij “onderwijs op maat” toonaangevend is. 

  Dakpanklassen
  De leerling begint in de tweejarige brugklas op het niveau dat het best bij hem/haar past. We plaatsen de leerling op grond van de informatie van de basisschool. Elke leerling stroomt na deze twee jaar door naar de best passende plek te weten 3 mavo, 3 havo of 3 vwo. Deze rust nemen we bewust! Zo bieden we veiligheid en ruimte. Hierdoor kunnen leerlingen wennen aan de nieuwe indrukwekkende levensfase vol ontdekkingen en prikkels en leren ze hoe ze moeten leren. Ze ontwikkelen zich naar het hoogst haalbare niveau. In de onderbouw op het Edith Stein werken we zoveel mogelijk met dakpanklassen. In een dakpanklas wordt onderwijs aangeboden op twee verschillende niveaus. 

  Flexibel aansluiten op niveau van leerling
  Mocht blijken dat het niveau van de klas veel te gemakkelijk is of juist veel te moeilijk, kunnen we de leerling (in sommige situaties) in een andere klas plaatsen die beter bij de mogelijkheden aansluit. In de loop van dat eerste en tweede jaar houden we met elkaar de resultaten goed in de gaten. Jijzelf als eerste, je ouders en natuurlijk de mentor en de leraren. Aan het eind van het schooljaar ga je door met het tweede jaar. In principe gaat iedereen door naar het tweede brugjaar. Tenzij de resultaten niet goed genoeg voor de mavo-TL zijn. 

  BEN-klassen (Brugklas Extra Nederlands)
  Dit is een speciale brugklas voor leerlingen die pas enkele jaren in Nederland zijn. In deze klas krijgen de leerlingen dezelfde vakken als in een gewone brugklas en op hetzelfde niveau. Zij krijgen daarnaast extra uren Nederlands en elke vakdocent besteedt bijzondere aandacht aan de taalaspecten van het vak. Door de intensieve begeleiding zijn veel leerlingen in staat na dit jaar de lessen van de tweede klas zelfstandig te volgen.

  Naast de belangrijke rol die mentoren vervullen, zijn er nog een aantal personen die een rol op de afdeling hebben:

  • Afdelingsleider: dhr. S. Strik;
  • Leerling-coördinator: mevr. K. van Herk;
  • Decaan mavo: mevr. Nandoe;

  3. MAVO

  Verheij, M.
  Laan van der, J.

  De MAVO-afdeling bestaat uit de derde klassen en de vierde klassen van de mavo. De 3 en 4 mavoleerlingen zitten al in hun examenjaren. 

  3 en 4 mavo

  Het mavo-schoolexamen begint al in de derde klas. Het programma en de regels die hierbij gelden staan in het PTA-programma. Dit kunt u terugvinden in magister of opvragen bij de assistent afdelingsleider, dhr. Hulsbos. Naast de PTA-toetsen tellen ook alle toetsen uit de derde en vierde klas mee in het schoolexamen. Deze toetsen zijn vaak theoretisch, maar soms zijn het praktische opdrachten, presentaties en groepsopdrachten.

  Mogelijkheid overstap havo
  Op de mavo doen alle leerlingen examen in zeven algemeen vormende vakken. Dit is er één meer dan nodig om te kunnen slagen. Wij doen dit om de overstap naar de havo voor alle leerlingen mogelijk te maken. Ook vergroot het de kans voor de leerlingen om het mavo-diploma te behalen. Naast deze zeven vakken volgen de leerlingen nog een aantal verplichte vakken: Lichamelijke Opvoeding, Maatschappijleer, CKV(Culturele Kunstzinnige Vorming) en Rekenen. Ook het sectorwerkstuk maakt deel uit van het schoolexamen. De profielen zijn zo samengesteld dat het mogelijk is om, na het behalen van het mavo-examen, door te stromen naar de vierde klas van de havo.

  Met een mavo-diploma stroomt de leerling door naar de havo of naar het hoogste niveau van het mbo (niveau 3 of 4). Tijdens het keuzetraject onder leiding van mentor, assistent afdelingsleider en decaan gaan de leerlingen voorbereid naar een beroepenbeurs. Hier gaan zij op kennismakingsbezoek bij mbo-opleidingen. Ze gaan ook een dagdeel proefstuderen op mbo-scholen.

  Naast de belangrijke rol die mentoren vervullen, zijn er nog een aantal personen die een rol op de afdeling hebben:

  • Afdelingsleider: dhr. van Dijken;
  • Leerling-coördinator: dhr van der Laan;
  • Decaan mavo: mevr. Nandoe;

  Document Vademecum Leerlingen/docenten tweede fase

  4. HAVO en VWO

  Does, J.
  Daalhof, I.
  Dijken van, E.H.
  Aways, R.

  In de bovenbouw havo en vwo bereiden wij onze leerlingen voor op een succesvolle voortzetting van hun studieloopbaan in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Dit doen wij in de eerste plaats door hen de optimale randvoorwaarden te bieden om hun diploma te halen: het bieden van hoogwaardig onderwijs in een begripvolle, vriendelijke en veilige schoolomgeving.

  Havo

  De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). De opleiding is vijfjarig. Deze afdeling bouwt voort op wat in het basisprogramma aan kennis, vaardigheden en competenties is opgebouwd. Het programma sluit af met het examen en met het profielwerkstuk, waarin de leerling laat zien hoe hij de aangeleerde kennis kan toepassen bij het uitwerken van een zelfgekozen vraagstelling. Leerlingen gaan ook al proefstuderen op hbo’s en universiteiten.

  vwo

  Het vwo is een zesjarige opleiding als voorbereiding op de universiteit. In Edith Stein is het vwo een bijzondere afdeling, omdat daar de leerlingen bij elkaar komen die niet alleen erg goed kunnen leren, maar ook een meer dan gemiddelde ambitie hebben om het ver te schoppen met hun talenten. Daaraan is ook de voorwaarde gekoppeld dat zij zelfstandig zijn en willen zijn, dat ze ondernemend zijn, dat ze zelf willen ontdekken, dat ze in een eigen tempo en op een eigen manier kunnen en willen werken. De groepen in het vwo zijn klein, dus er is erg veel ruimte voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen en veel gelegenheid om ondersteuning te krijgen van de leraren. Maar er wordt vooral veel verwacht van de eigen inzet en het eigen initiatief. 

  LOB
  In een Loopbaanoriëntatie en –begeleidingstraject (LOB) worden onze leerlingen door de mentoren, coaches en de decaan ondersteund om een studiekeuze te maken, die aansluit bij hun persoonlijke ambities, kwaliteiten en mogelijkheden. In dit LOB-traject worden onze leerlingen uitgedaagd om te (durven) dromen over hun toekomst en professionele ambities. Zij maken in mentorlessen - door het bezoeken van Open Dagen en het ‘proefstuderen’ op hogescholen en universiteiten – kennis met het aanbod van vervolgopleidingen, die aansluiten bij hun ambities en mogelijkheden.

  Professionals van de toekomst
  Om deze ambities te verwezenlijken, is er meer nodig dan een diploma van de middelbare school. In een snel veranderende wereld, waarin de arbeidsmarkt van de toekomst zich door verregaande globalisering en technologische ontwikkeling moeilijk laat voorspellen, is behoefte aan veerkrachtige professionals, die intrinsiek gemotiveerd zijn om te blijven leren en in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe onvoorspelbare contexten.

  Wij zetten ons in de bovenbouw van het havo & vwo op het Edith Stein College in om bij te dragen aan dit vormingsproces van de professionals van de toekomst. Door leerlingen te stimuleren om na te denken over de zin en noodzaak van leren en groei. Door de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van leerlingen te versterken, zodat zij er in moeilijke situaties een gewoonte van leren te maken om door te zetten. Door leerlingen een ervaring van (keuze)vrijheid te bieden – een van de kernwaarden bij ons op school – zodat zij zich gemotiveerder en meer betrokken voelen bij de leeractiviteiten en verantwoordelijkheid leren dragen voor de uitkomsten van hun inzet. Deze doelen streven wij in elke les na. 

  Onderwijsvernieuwing
  Om effectief tegemoet te kunnen komen aan de leer- en groeibehoeften van leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo, is het van belang dat we regelmatig onderzoek doen naar de ervaringen van onze leerlingen. Van docenten in de bovenbouw verwachten wij dan ook dat zij actief op zoek gaan naar feedback van hun leerlingen, zodat zij een praktijk ontwikkelen van voortdurende reflectie op de kwaliteit van het eigen professionele handelen. Als schoolleiding stimuleren en faciliteren wij dan ook de continue dialoog over onderwijskwaliteit tussen onze docenten.

  Naast de belangrijke rol die mentoren vervullen, zijn er nog een aantal personen die een rol op de afdeling hebben:

  • Afdelingsleider HAVO: dhr. van Dijken;
  • Afdelingsleider VWO: dhr. Does;
  • Leerling-coördinator HAVO: dhr. Aways
  • Leerling-coördinator VWO: mevr. Daalhof
  • Decaan 3M 3H 3V: mevr. Westendorp
  • Decaan havo/vwo: mevr. Meesman.

  Doorstroommogelijkheden 

  Edith Stein is een school waar van leerlingen verwacht wordt dat ze het allerbeste uit zichzelf halen. Dat betekent dat er veel doorstroommogelijkheden zijn. Vaak is het zelfs beter om bijvoorbeeld eerst de mavo te doen en daarna klas 4 en 5 van de havo. Leerlingen kunnen zich door middel van een overstapprogramma optimaal voorbereiden op een soepele doorstroming. Hetzelfde geldt voor leerlingen die na de havo de laatste twee jaar van het vwo willen doen. Aan dit zogenaamde “stapelen” zijn wel voorwaarden verbonden. Die vindt u in de overgangsnormen. In enkele zeer incidentele gevallen is het ook mogelijk om eerder over te stappen naar een hogere onderwijsvorm. Soms is het noodzakelijk om af te stromen naar een lagere onderwijsvorm.

  Doorstromen naar havo 

  Als een leerling wil doorstromen naar de havo starten we in de tweede helft van de vierde klas een overstapprogramma:

  • Om leerlingen kansrijker te maken bij de pittige overstap naar de havo.
  • We geven extra aandacht aan vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn op de havo, bijvoorbeeld: plannen en zelfstandig werken.
  • Deze leerlingen gaan ook bij bepaalde vakken proefstuderen in onze eigen 4 havoklassen.
  • Er wordt extra aandacht besteed aan Nederlands, Engels en Wiskunde, omdat er anders een kennisachterstand is.

  Extra's

  Voor leerlingen die tijd hebben voor extra lesstof en ook interesse in meer dan het gewone lesprogramma, zijn er de volgende mogelijkheden.

  Sportklas

  Leerlingen uit de eerste en tweede klas kunnen zich inschrijven voor de Sportklas. Met deze klas gaan ze op externe locaties kennismaken met sporten die wij op school niet behandelen. Elke week komen sporten als klimmen, schaatsen, skiën, beachvolleybal en boogschieten voorbij. De sportklas is geheel kosteloos en sluit tevens het schooljaar af met een water- of survivalkamp.

  Versterkt Talen Onderwijs (VTO) – Engels

  Versterkt Talen Onderwijs Engels is een extra taalaanbod voor Engels en speciaal bedoeld voor leerlingen die wat extra’s aankunnen of voor wie Engels de moedertaal is. Leerlingen die zich aanmelden zijn verplicht het complete VTO–programma te volgen. Dit programma houdt in dat – naast speciale lessen – allerlei aanvullende Engelstalige culturele activiteiten georganiseerd worden. Zo zal er minimaal één keer in het gehele traject een reis naar Engeland worden gemaakt met verblijf in gastgezinnen.

  Aan het einde van elk jaar wordt het Anglia-examen afgenomen. Veel van onze leerlingen sluiten het VTO af op het hoogste niveau en hebben daarmee wereldwijd toegang tot Engelstalige vervolgopleidingen. Op het rapport wordt handmatig een cijfer voor VTO-Engels toegevoegd. In de klassen waar het VTO-Engels náást het reguliere lesprogramma wordt gegeven, is het VTO-cijfer niet relevant voor de bevordering. In de bespreekmarge zal het echter wel een rol spelen.

  Passend Onderwijs 

  Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Kernelementen van de wet Passend Onderwijs zijn de zorgplicht, de niet vrijblijvende samenwerking tussen schoolbesturen, de budgetfinanciering en de toetreding van cluster 3 en 4 scholen tot het Samenwerkingsverband (SWV). 

  Het geheel van maatregelen dat betrekking heeft op de onderwijsondersteuning van zittende en nieuwe leerlingen (aanmelding, inschrijving en toelating) vat de wetgever samen in het juridisch begrip “zorgplicht”. De zorgplicht ligt bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra of diepte ondersteuning nodig hebben en die dus niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen. Als een school waar de leerling zich aanmeldt geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat die leerling op een andere school kan worden geplaatst. 

  Om de zorgplicht waar te maken moeten alle scholen voor regulier en voortgezet speciaal onderwijs met elkaar samenwerken. 

  Samenwerkingsverband Zuid-Holland West 

  Het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) is een organisatie die alle VO-scholen omvat in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het bureau van het SWVZHW is gevestigd in Den Haag. In dit samenwerkingsverband komen tal van lijnen samen die te maken hebben met zorg in het onderwijs. Het SWVZHW heeft een bestuur dat samengesteld is uit de VO-schoolbesturen in de regio. Onder verantwoordelijkheid van dit bestuur opereert een stuurgroep, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de deelnemende scholen.