Financiën

Ouderbijdrage

Wij vragen u een bijdrage voor onkosten die niet door het rijk gedragen worden, zoals het in stand houden van de bibliotheek, de buitenschoolse activiteiten of gezamenlijke activiteiten als diploma-uitreiking en sinterklaasfeest. 

Deze ouderbijdrage is vastgesteld op €100,00. Hiervan is €50,00 bestemd om direct te besteden aan uitgaven zoals het gebruik van computers en bijbehorende programma’s, kopieerkosten, kosten voor het gebruik van Magister, etc. De andere €50,00 komt in een fonds dat de oudergeleding van de Schoolraad zelf beheert. De school kan aanvragen doen om hieruit te bekostigen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en overlegd met de ouders. De bijdrage is vrijwillig. De school kan echter een groot deel van haar uitgaven niet doen als de ouders de bijdrage niet betalen. In sommige gevallen moet de school leerlingen zelfs uitsluiten van het gebruik van bepaalde voorzieningen, als de ouders geen bijdrage betalen. Als het voor ouders lastig is om te betalen kan de school een regeling treffen, zodat in ieder geval een gedeelte betaald wordt, eventueel in termijnen. 

In de loop van het schooljaar organiseert de school regelmatig speciale activiteiten: excursies, buitenlandreizen, feesten, etc. Deze worden apart in rekening gebracht. Alleen leerlingen die betalen voor deze activiteiten kunnen er ook aan deelnemen. 

Verzekeringen

De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering. De kosten daarvan zijn voor rekening van de school. Het afsluiten van een aanvullende scholierenongevallenverzekering tegen financiële gevolgen van ongevallen binnen schooltijd (plus een uur daarvoor en daarna), inclusief die van blijvende invaliditeit is sterk aan te raden. 

Verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen worden niet door de verzekering gedekt. Indien eigendommen van school door de schuld van leerlingen worden vernield of beschadigd, wordt de schade op de ouders/verzorgers verhaald. Het verdient aanbeveling zich voor beide risico’s (diefstal en wettelijke aansprakelijkheid) apart te verzekeren.